Technical Program Committee

Technical Program Committee Chairs

Xiang CHEN
SUN YAT-SEN University, China

Khaled Rabie
Manchester Metropolitan University, UK

Mao Yang
Northwestern Polytechnical University (NPU), China

Technical Program Committee Co-Chairs

Changle Li
Xidian University, China

Lisheng Fan
Guangzhou University, China

Zhongjiang Yan
Northwestern Polytechnical University,  China

Technical Program Committee Members

Xu Jing
Xi’an Jiaotong University, China

Jie Gong
SUN YAT-SEN University, China

Xinghua Sun
SUN YAT-SEN University, China

Zhijian Lin
Fuzhou University, China

Xiang Chen
SUN YAT-SEN University, China

Yan Zhang
Beijing Institute Of Technology, China

Shihui Zheng
Tsinghua University, China

Xijun Wang
SUN YAT-SEN University, China

Ruxin Zhi
Beijing Information Science & Technology, China

Fasheng Zhou
Guangzhou University, China

Yanzhao Hou
Beijing Information Science & Technology, China

Kai Liang
Xidian University, China

Sheng Zhou
Tsinghua University, China