Technical Program Committee

Technical Program Committee Chairs

Xiang CHEN
SUN YAT-SEN University, China

Technical Program Committee Co-Chairs

Changle Li
Xidian University, China

Zhongjiang Yan
Northwestern Polytechnical University,  China

Technical Program Committee Members

Xu Jing
Xi’an Jiaotong University, China

Jie Gong
SUN YAT-SEN University, China

Xinghua Sun
SUN YAT-SEN University, China

Zhijian Lin
Fuzhou University, China

Xiang Chen
SUN YAT-SEN University, China

Yan Zhang
Beijing Institute Of Technology, China

Shihui Zheng
Tsinghua University, China

Xijun Wang
SUN YAT-SEN University, China

Ruxin Zhi
Beijing Information Science & Technology, China

Fasheng Zhou
Guangzhou University, China

Yanzhao Hou
Beijing Information Science & Technology, China

Kai Liang
Xidian University, China

Sheng Zhou
Tsinghua University, China