Organizing Committee

General Chair

Jin TIAN
Jinling Institute of Technology, Nanjing, Jiangsu, China

General Co-Chairs

Liang Xiao
Xiamen University, China

Bo Li
Northwestern Polytechnical University, China

Technical Program Committee Chairs

Xiang Chen
SUN YAT-SEN University, China

Technical Program Committee Co-Chairs

Changle Li
Xidian University, China

Zhongjiang Yan
Northwestern Polytechnical University,  China

Sponsorship & Exhibits Chair

Ji Ma
Jinling Institute of Technology, China

Workshop Chair

Xijun Wang
Sun Yet-sen University, China

Publicity Chairs

Jing Liu
Jinling Institute of Technology, China

Publication Chair

Shangjing Lin
Beijing university of Posts and Telecommunications, China

Xijun Wang
Sun Yet-sen University, China

Local Arrangement Chair

Qiong Yang
Jinling Institute of Technology, China

Web Chairs

Jing Liu
Jinling Institute of Technology, China