Organizing Committee

General Chair

Jin TIAN
Jinling Institute of Technology, Nanjing, Jiangsu, China

General Co-Chairs

Baowang Lian
Northwestern Polytechnical University, China

Yingzhuang Liu
Huazhong University of Science & Technology, China

Technical Program Committee Chairs

Xiang CHEN
SUN YAT-SEN University, China

Khaled Rabie
Manchester Metropolitan University, UK

Mao Yang
Northwestern Polytechnical University (NPU), China

Technical Program Committee Co-Chairs

Changle Li
Xidian University, China

Lisheng Fan
Guangzhou University, China

Zhongjiang Yan
Northwestern Polytechnical University,  China

Sponsorship & Exhibits Chair

Ji Ma
Jinling Institute of Technology, China

Workshop Chair

Xiang Chen
SUN YAT-SEN University, China

Tutorials Chair

Jie Zheng
Northwest University, China

Publicity Chairs

Jing Liu
Jinling Institute of Technology, China

Publication Chair

Shangjing Lin
Beijing university of Posts and Telecommunications, China

Xijun Wang
Sun Yet-sen University, China

Local Arrangement Chair

Qiong Yang
Jinling Institute of Technology, China

Web Chairs

Jing Liu
Jinling Institute of Technology, China

Xinghua Sun
Sun Yet-sen University, China